A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа
"Міський центр професійного розвитку
педагогічних працівників"
Новодністровської міської ради

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2021/2022 н.р.

Дата: 21.08.2021 15:22
Кількість переглядів: 58

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов

у закладах загальної середньої освіти області

у 2021/2022 навчальному році

Куриш С.М.,

завідувачка НМЦ супільно-гуманітарних дисциплін та міжнародної інтеграції

Блажевська Н.В.,

Пекуляк І.П.,

методистки НМЦ

суспільно-гуманітарних дисциплін

та міжнародної інтеграції

 

Освітні програми з іноземних мов, розміщені на сайті www.mon.gov.ua містять низку тем і питань, що безпосередньо пов’язані з проблематикою інтегрованих змістових ліній. Програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнення інтегрованих змістових ліній, а лише пропонують орієнтовні шляхи їх реалізації. Вчителі можуть наповнити новим міжпредметним змістом й інші теми, створювати альтернативні можливості для поєднання різних знань та умінь, а також навчальних методів з метою формування ключових життєвих компетентностей та досягнення цілісності навчальної програми й освітнього процесу відповідно до потреб певного класу. Дозволяється використовувати підручники, які видані у поточному році та в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в Програмах. Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчителі вільні в її виборі й можуть застосовувати таку, що найкраще реалізує їхню методику навчання та компетентнісний потенціал предмету «Іноземні мови». Програма не обмежує самостійність та творчу ініціативу вчителів, передбачаючи гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання.

Державний стандарт НУШ у початковій школі та нові програми з іншомовної галузі націлюють на удосконалення рівня володіння іноземною мовою, базуючись на вже досягнутому рівні у напрямі рівня А1. Дескриптори рівня А1 чітко визначені програмою відповідно до кожного виду мовленнєвої діяльності та узгоджені із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Досягнення цього рівня передбачається по завершенню початкової школи. Комунікативно-ігрова методика вивчення іноземних мов, створення траєкторії особистого успіху учня, формування вміння позитивно взаємодіяти в групі/класі є ключовими компонентами побудови освітнього процесу. Продовжується імпліцитне вивчення граматичних явищ у контексті дитячих комунікацій, широке використання ритміко-пісенного та ігрового матеріалу, який допомагає не лише закріплювати мовленнєвий матеріал, але й створювати позитивний настрій на уроках.  Основна ідея освітнього процесу на цьому етапі полягає у створенні ефективної програми мотивації молодшого школяра до вивчення іноземних мов та забезпечення оптимального розвитку кожного учня на основі педагогічної підтримки його особистості в умовах спеціально організованої іншомовної навчальної діяльності. Відповідно до методичних засад комунікативно орієнтованого навчання, лексичні одиниці і граматичні структури вивчаються і відпрацьовуються не відокремлено, а в контексті комунікативних ситуацій. Новий мовний і мовленнєвий матеріал у 3 класі вводиться за принципом «снігової грудки», відображаючи так званий building-up approach – підхід, що дає змогу будувати нове на вже засвоєному учнями матеріалі. Навчально-методичне забезпечення націлює на подальший розвиток первинних мовних знань та мовленнєвих умінь, навчаючи комбінувати засвоєний раніше матеріал з новим. Мовленнєвий матеріал представлений мовленнєвими зразками від речення до текстів діалогічного і монологічного характеру, які є водночас зразком для відтворення та схемою для побудови власного діалогу і складання власної розповіді. Навчання учнів читання іноземною мовою заслуговує особливої уваги, в зв’язку з чим збільшується обсяг завдань для читання. Оскільки саме читаючи учні ознайомлюються з матеріалом, що стає базовим для розвитку подальшого усного мовлення. Для розвитку уміння читати вголос пропонуються вправи, що удосконалюють навички й уміння:

  • швидко і точно встановлювати графемно-фонемні відповідності;
  • правильно озвучувати графічний образ слова і зіставляти його зі значенням;
  • читати по синтагмах, об’єднуючи слова у смислові групи.

Під час розвитку вміння читати про себе метою є навчити розуміти зміст нескладних текстів, використовуючи зокрема і мовну здогадку. При цьому учням пропонуються завдання відреагувати на зміст тексту невербально (наприклад, вибрати з кількох речень ті, що відповідають змісту тексту) або вербально (наприклад, відповісти на загальні та спеціальні запитання).

         Послідовний системний розвиток усіх складників комунікативної компетентності неможливий без формування в учнів мотивації до спілкування іноземною мовою. Створення психологічних і дидактичних умов для розвитку в школярів бажання вивчати іноземну мову є особливо важливим на етапі молодшого шкільного віку. Тому слід сприяти виникненню в молодших школярів потреби мати друзів у різних куточках світу й ознайомлюватися з їхнім життям. Водночас важливим, з точки зору соціокультурного розвитку учнів, є вивчення ними соціокультурного портрета країни – носія мови, розвиток уміння описувати іноземною мовою реалії життя власної країни, формування уявлень про загальнолюдські цінності. Тому на сторінках підручників пропонується порівняти звичаї, за якими відзначають свята у країнах виучуваної мови, із тими, які побутують в Україні.

     Відповідно до наказу МОН України від 02.04.2021р. №  406, розпочався процес запровадження інноваційного освітнього Проєкту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Під час розробки Проєкту враховано:

  • концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа»
  • закони України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII та «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX
  • державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898
  • постанову Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»»
  • типову освітню програму для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затверджену на казом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 №235
  • модельні навчальні програми.

Серед основних етапів запровадження проекту будуть науково-практичні конференції, вебінари, круглі столи «Нова українська школа: друга хвиля», робота за освітніми галузями, робота у шкільних командах із залученням регіональних та локальних тренерів  за окремими напрямами. Проєкт підтримується також ІМЗО, Українським інститутом розвитку освіти, Європейським Центром Верґеланда “Навчаємось разом”, Міністерством освіти Фінляндії, Британською радою в Україні, The LEGO Foundation, міжнародним фондом EdCamp.

 

Організація дистанційного навчання іноземних мов у закладах загальної

середньої освіти

Учителі, які працюють з окремими учнями, або з невеликими групами, підтримують зв'язок за допомогою електронної пошти, Viber, WhatsApp або Slack. Але якщо вчителю потрібно задати домашнє завдання, надіслати документ, запропонувати тест, краще вибрати навчальну платформу. Такими можуть бути Google Classroom, Human Школа, Edmodo, ZOOM та інші. Попитом користуються добре відомі інструменти комунікації та зворотного зв’язку, які сприяють незалежному учінню. Ось неповний перелік безкоштовних програм:

Padlet – інтерактивна дошка, на яку можна додавати фото, тексти, документи, аудіо/відео записи;

Flipgrid – відео-зона, де можна розміщувати відео з завданнями для учнів, які в свою чергу можуть створити свої відео-матеріали;

Actively Learn – можливість додавати запитання або нотатки до статті, або ділитися посиланнями на вебсайт і читати коментарі учнів;

Quizlet – створення електронних карток і вікторин для вивчення нової лексики;

Storybird – можливість створення з учнями цікавих навчальних книг з ілюстраціями, які можна анонімно поширити в інтернеті.

Однією із найпопулярніших нині платформ для дистанційного навчання є Google Classroom/Google Клас. Google Клас уможливлює вчителям швидко створювати, урізноманітнювати й упорядковувати завдання; встановлювати зворотний зв’язок; легко спілкуватися з усім класом та з кожним учнем/ученицею окремо. Всі виконані завдання учнів автоматично зберігаються на Google Диску, що дозволяє за потреби неодноразово переглядати їх. У Google Класі можна працювати з Google Документами, Google Диском, Gmail, YouTube, завантажувати аудіо та відео матеріали. Вчителі можуть робити оголошення, ставити запитання, коментувати роботу учнів у реальному часі, а також відслідковувати виконання завдань, перевіряти та оцінювати роботу. Учні дізнаються, яку роботу їм потрібно виконати, на сторінці завдань. Для учнів Google Клас веде облік виконаних та не виконаних завдань, а також оцінок та коментарів.

Ведення шкільної документації

У початковій школі (1-4 класи) зошити перевіряються після кожного уроку у  всіх учнів. У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів. До виправлення помилок у письмових роботах вчителі можуть підходити диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та рівень сформованості відповідного уміння у конкретного учня/учениці: виправляти помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою; підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її учнем/ученицею; позначати рядок, в якому є помилка, на полях з метою самостійного пошуку та виправлення помилки учнями.

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета. Зошити підписуються виучуваною мовою.

 

Безкоштовні онлайн-ресурси для організації дистанційного навчання

Англійська мова

Британська Рада

Навчання різних вікових груп: практичні ресурси, плани уроків тощо https://www.teachingenglish.org.uk/resources

Низка різноманітних коротких курсів для вчителів на FutureLearn https://www.teachingenglish.org.uk/training

Тематичний блог для вчителів: дистанційне навчання https://tinyurl.com/y8lesqzd

Путівник із дистанційного навчання

https://tinyurl.com/ydgtesyo

Публікація «Інновації в освіті: дистанційне навчання https://tinyurl.com/y8kqp5qz

Навчальний відео серіал Word on the street (рівень В1, В2)

https://tinyurl.com/yc44nndh

Аудіо серіал Big City Small World (рівень В1)

https://tinyurl.com/rlgq7j2

Колекція ресурсів для розвитку мовленнєвих умінь

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills

Граматичний практикум

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar

Лексичний практикум

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary

Express Publishing

Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків,

формувальне оцінювання

https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room

Безкоштовні ресурси для вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки, аудіо записи, портфоліо та багато іншого https://tinyurl.com/y9dk9nca

Linguist – Cambridge University Press – MMPublications Дистанційне навчання (1 – 4 класи):

Quick Minds https://bit.ly/2xGdCeV

Super Safari https://bit.ly/3eH0HtB

Kid’s Box https://bit.ly/2RXm93H

Дистанційне навчання (5 – 9 класи):

Eyes Open https://bit.ly/2zmAS1R

Think https://bit.ly/3brzFVe

Prepare https://bit.ly/2wXqdK4

Дистанційне навчання – підготовка до складання Кебриджських екзаменів:

Objective https://bit.ly/2Y2gDRv

Compact https://bit.ly/2RVJ1AA

Complete https://bit.ly/2Vs2QBN

Fun Skills (Starters) https://tinyurl.com/y9jhesw9

Fun Skills (Movers) https://tinyurl.com/ydyx6o8c

Fun Skills (Flyers) https://tinyurl.com/y83s43rn

Безкоштовний інтерактивний додаток, аудіо, додаткові ресурси, підручники, книги для вчителя та інше до курсу Quick Minds for Ukraine https://tinyurl.com/y77lj6me

Методичні поради, посилання на платформи для організації дистанційного навчання та інше:

Quizlet https://tinyurl.com/y8yl7oel

Kahoot https://tinyurl.com/y9x5n54z

Blackboard https://tinyurl.com/yd5n42a7

Використання візуальних елементів

https://tinyurl.com/y8gkyof9

Дія та взаємодія – важливі складники дистанційного навчання у початковій школі

https://tinyurl.com/ybhj8jqs

Відеоуроки Smart Junior for Ukraine для учнів 1-3 класів https://tinyurl.com/ybdmk5qv

Oxford University Press

Навчаємося вдома: вебінари, блоги, корисні поради, ідеї, завдання та інше https://tinyurl.com/ycsvcuuh

Вчительські спільноти, вебінари, підписка на професійні розсилки, домашнє читання тощо

https://tinyurl.com/y9lcqxuu

Оцінювання: активності, які допомагають учням продемонструвати те, що вони знають

https://tinyurl.com/y7fnqnek

Адаптивне тестування у вивченні англійської мови https://tinyurl.com/y7vn7g66

Оцінювання глобальних умінь


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень